WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

Uwaga mieszkańcy  - w gminie pojawi się informacja o następującej treści:

 

Uwaga mieszkańcy

 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczną wymianę pojemników metalowych na właściwe pojemniki.

Druki na wyminę pojemników dostępne są w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Strzegomiu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – pok. nr 16.

UWAGA OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych w procesie produkcji lub w związku z prowadzonym handlem.

Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to takie odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych nieruchomościach ludzi, np. pracowników, którzy wytwarzają odpady komunalne w postaci opakowań po spożytych posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, resztek produktów spożywczych, itp.

Do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie może wrzucać odpadów, które nie stanowią odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca nie może się w ten sposób pozbywać odpadów mających związek z prowadzoną działalnością, np. kartonów i opakowań z towarów, którymi handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów produkcyjnych.

Poniżej przykład:

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWDZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    ODPADY KOMUNALNE

(te odbiera gmina)

 ODPADY POPRODUKCYJNE

(Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są podpisać odrębną umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór)

●  Powstałe przez pracownika, np.: artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po napojach, żywności.

 

● Wytworzone przez klienta.

● Opakowania po produktach np.: kartony, folie, plastik.

●  Artykuły z działalności spożywczej, np.: przeterminowane artykuły spożywcze.

●  Odpady z produkcji: będące wynikiem obróbki, przeróbki, demontażu, np.: kawałki drewna, foli, plastiku, styropianu.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać odbiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

Istnieje możliwość odbioru kartonów i papieru od przedsiębiorców pod warunkiem zaopatrzenia się w pojemnik niebieski i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego.

Kartony leżące luzem poza pojemnikiem nie będą odbierane!!!

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Nowoczesna gospodarka odpadami

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

KOMU PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

PRZEZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ ROZUMIE SIĘ:

Rodzinę , w której rodzic ( rodzice) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

  1. w  wieku do ukończenia 18 roku życia
  2. w wieku ukończenia 25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej- do końca roku akademickiego- w którym jest planowane ukończenie nauki;
  1. bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

OD KIEDY NALEŻY SIĘ ZNIŻKA:

Zniżka przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym właściciel złoży deklarację .

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI

Wysokość zniżki to 15 % kwoty opłaty miesięcznej od każdej rodziny wielodzietnej.

ABY RODZINIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ZNIŻKA W OPŁACIE NALEŻY:

  1. złożyć nową deklarację, która będzie zawierała dane o zamieszkiwaniu na danej nieruchomości rodziny wielodzietnej wraz z wypełnionym załącznikiem, którego wzór znajduje się w uchwale nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. ( druk będzie można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim w pok. 15 i 16);
  2. jeżeli rodzina będzie właścicielem lokalu w budynku wielolokalowym- wspólnoty, spółdzielnie, załącznik do deklaracji należy złożyć do zarządcy, zarządu, administratora, spółdzielni. Na podstawie danych zawartych w załączniku wspólnota czy spóldzielnia, złożą deklarację zbiorczą do tutejszego Urzędu.

>> Oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

W RAZIE PYTAŃ PODAJEMY NR TEL: 74/ 8 560-570 ; 74/ 8 560- 571

Sprawdzą jak wygląda segregacja odpadów

W związku z wygranym przetargiem  przez  ENERIS Surowce Spółka Akcyjna,
Gmina Strzegom podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Umowa zawarta została od
1 kwietnia na 24 miesiące.

Spółka będzie prowadziła kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W związku z tym, przypominamy Wszystkim mieszkańcom i właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów oraz zaopatrzeniu się we właściwe pojemniki.

Informujemy, że jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w zakresie segregacji, zawiadomi o tym  gminę, dołączając raport oraz fotografię stwierdzającą te nieprawidłowości. Na miejscu stwierdzenia takiej sytuacji odbiorca pozostawi żółtą kartkę:

Żółta kartka


Każdy samochód odbierający odpady będzie posiadał zestaw czujników i przyrządów, takie jak GPS, kamery, waga, a dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, dane z urządzeń będą analizowane i odpowiednio zestawiane, co pozwoli na wychwycenie wielu nieprawidłowości. Będą również stanowiły podstawę do reklamacji zgłaszanej przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości.  Pracownicy firmy wywozowej będą mieli ułatwioną kontrolę bieżącą zawartości pojemników, co pozwala na skuteczne zbieranie danych. Każdy pojemnik będzie otwierany i  sprawdzany przez odbiorcę.

Odpady niewłaściwie zgromadzone nie zostaną odebrane do chwili poprawy tych nieprawidłowości. Jeżeli właściciel nieruchomości, pomimo interwencji nie dostosuje się do uwag, odpady będą musiały być odebrane jako zmieszane podczas kolejnego transportu,
a konsekwencją będzie podniesienie stawki za opłatę zgodnie z opłatami za niesegregację.

Stwierdzone nieprawidłowości w pierwszych dniach obowiązywania umowy.


REKLAMACJE ORAZ DZIERŻAWA I ZAKUP POJEMNIKÓW PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NR TEL: 884 201 912, 602 431 833, 77 466 15 14, 74 856 99 70

INFORMACJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO KIEROWANA DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
I INNYCH NIERUCHOMOŚCI

„W związku z przypadkami gromadzenia odpadów , w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemni należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonejna podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.”

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZBIÓRKA GABARYTÓW 18.03-29.03

Wiosenne porządki

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale roku 2019 nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy
o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIANY STAWKI OPŁATY LUB NR KONTA BANKOWEGO – KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ORAZ MIESZKANIEC GMINY ZOSTANIE PISEMNIE POINFORMOWANY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCÓW

Informujemy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców naszej gminy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – przy okazji zawierania nowej umowy z odbiorcą odpadów komunalnych – zobowiązani jesteśmy rozszerzyć w gminie Strzegom zbiórkę odpadów komunalnych
o selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
z papieru i tektury. W wymagane pojemniki koloru brązowego oraz koloru niebieskiego doposaży odbiorca odpadów, który wyłoniony zostanie
w postępowaniu przetargowym. Pojemnik brązowy dostawiony zostanie
w miejscu zbierania odpadów komunalnych na terenie poszczególnych nieruchomości natomiast niebieski „dzwon” dostawiony zostanie w „gnieździe” przy „dzwonie” zielonym.

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom informujemy mieszkańców, że pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych oraz pojemniki „dzwony” do selektywnej zbiórki papieru i tektury dostawiane będą sukcesywnie, począwszy od miesiąca stycznia 2019r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bio oraz selektywnej zbiórki papieru i tektury będzie następował w momencie dostawienia pojemników.

W przypadku chęci selektywnej zbiórki bioodpadów przez właściciela nieruchomości przed dostawieniem przez ich odbiorcę brązowego pojemnika – zwracamy się z prośbą o zbieranie odpadów bio w brązowych workach.

Informujemy, że od stycznia 2019r. zmianie ulega częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w naszej gminie.

Pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji – odbierane będą minimum jeden raz
w tygodniu.

Odpady z papieru i tektury odbierane będą minimum jeden raz na dwa tygodnie.  Szkło odbierane będzie minimum jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone – odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu.

Właścicielom nieruchomości i mieszkańcom naszej gminy dostarczana została ulotka informująca o zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujących w gminie Strzegom od stycznia 2019r.

Ulotka wykonana została w formie naklejki i uważamy, że będzie pomocna podczas zbierania odpadów komunalnych.

Informujemy także, że w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr 16 –do odebrania są okolicznościowe kalendarze na rok 2019. Liczba kalendarzy jest ograniczona – dla 600 pierwszych chętnych.