OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2024

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na terenie której powstają odpady komunalne w 2024 roku nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian.

Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiście do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub zmiany konta na które dokonuje opłaty każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

KOLEJNA AKCJA USUWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZAKOŃCZONA

W dniu 9 maja 2023 r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Wieśnicy po raz kolejny przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Zbiórkę przeprowadziła firma „Jopek Recykling” z Fabianowa, która w ramach utrzymania dobrej współpracy z rolnikami Naszej gminy odebrała odpady po bardzo atrakcyjnych cenach. W ramach przeprowadzonej akcji zebrano około 7 ton odpadów z jedenastu gospodarstw rolnych z Gminy Strzegom.

Serdeczne podziękowania składamy Prezesowi Zarządu RSP „Przyszłość” w Wieśnicy Panu Januszowi Kohutowi oraz pracownikom spółdzielni, którzy po raz kolejny wsparli akcję poprzez wydzielenie miejsc do odbioru odpadów, wydzielenie sprzętu do załadunku oraz poprzez czynny udział w załadunku.

Foto Foto Foto

KOLEJNA ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników Naszej Gminy informujemy, że w dniu
9 maja 2023 r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Wieśnicy zostanie przeprowadzona ponowna zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu big bag.

Zbiórkę po raz  kolejny realizować będzie firma „Jopek Recykling” z Fabianowa, natomiast koordynatorem jest Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Przekazanie odpadów jest płatne.

Ceny za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów podane są w ulotce informacyjnej.

Zaoferowane ceny przez firmę „Jopek Recykling” są cenami promocyjnymi dla rolników Gminy Strzegom.

     Rolników zainteresowanych przekazaniem odpadów prosimy o złożenie do dnia
21 kwietnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 16 - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Transportu oraz podpisanie w tym wydziale zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zbiórki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Ulotka informacyjna (plik PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy (plik PDF).

UWAGA! ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WAŻNE!!!

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD 1 KWIETNIA 2023 ROKU

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy.

Nowa umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r.

Wykonawcą usługi została firma ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

 

W związku z nową umową, od 1 kwietnia 2023 r. nastąpi szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami, które zapowiadane były już od miesiąca grudnia 2022 roku.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 1. Zmiana stawek opłat.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańca
od 1 kwietnia 2023 roku wyniesie:

32 zł miesięcznie

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, szkoły, instytucje, itp.)
od 1 kwietnia 2023 roku wyniesie:

19,05 zł za pojemnik o pojemności 120 l miesięcznie

 

Podkreślamy w tym miejscu, że nowa stawka opłaty dla mieszkańca jest jedną
z najniższych stawek obowiązujących w województwie dolnośląskim.

 

W związku ze zmianami w opłatach informujemy, że:

 • nie ma konieczności składania nowych deklaracji dotyczących opłat;
 • każdy właściciel nieruchomości otrzyma w miesiącu kwietniu 2023 r. „Informację w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok” uwzględniającą nowe stawki;
 • pierwszą opłatę uwzględniającą nowe stawki należy uiścić do 20 maja 2023 r.

 

 1. Większe zniżki za kompostownik.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym otrzymają zwolnienie z opłaty w wysokości 5 zł

            od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dotychczasowe zwolnienie wynosiło 3 zł od budynku jednorodzinnego, bez względu na liczbę mieszkańców.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej formy zwolnienia, poprzez złożenie deklaracji w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu.

 

 1. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

Najważniejszym czynnikiem, który zapewnił niską stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca jest zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

Od 1 kwietnia 2023 roku ustala się następującą częstotliwość odbioru wszystkich rodzajów odpadów:

 • z części wiejskiej gminy oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Strzegomia – raz na dwa tygodnie;
 • z budynków wielolokalowych  na terenie miasta Strzegomia – raz na tydzień.

 

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku zostanie dostarczony każdemu właścicielowi nieruchomości. Dostępny jest on również w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na stronie  internetowej czysty.strzegom.pl.

 1. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą raz na kwartał.

W związku z tą zmianą przypominamy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przy boksach lub pojemnikach nie wcześniej jednak niż 24 godziny przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

Przypominamy, że zbiórkę powyższych odpadów prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się
w Strzegomiu przy Alei Wojska Polskiego 75.

PSZOK funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00, we wtorek do godz. 17.00.

Wszelkich informacji dotyczących zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi udziela Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, pok. 16, tel. 74 8560 570; 74 8560 562.

 

Załączniki: Harmonogramy wywozu odpadów 2023 r. – 6 szt.


HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER (DZWON) + WIELKOGABARYTOWE (MIASTO) - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER (DZWON) + WIELKOGABARYTOWE (MIASTO) - zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (MIASTO) - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (MIASTO) - zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER (DZWON) + WIELKOGABARYTOWE (GMINA)

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (GMINA)

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w I kwartale 2023 roku nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian.

Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty tj.

za miesiąc grudzień 2022 - do 20.01.2023 roku
za miesiąc styczeń 2023 - do 20.02.2023 roku
za miesiąc luty 2023 - do 20.03.2023 roku
za miesiąc marzec 2023 - do 20.04.2023 roku

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ STRZEGOM

Informacja dotycząca 

możliwości wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Strzegom przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr 77/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) 
Burmistrz Strzegomia informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzegom od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 
31 marca 2025 r. W związku z powyższym Burmistrz Strzegomia wyznacza termin od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. (70 dni) na:

 1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; 
 2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 
  i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia 1 kwietnia 2023 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzegom 
i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

UWAGA!!!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 
12 lutego 2023 r. na adres: 

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu
Rynek 38
58-150 Strzegom

Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału – tel. kontaktowy 74 8560 562

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w Gminie Strzegom, wpisanych do rejestru działalności regulowanej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu: https://bip.strzegom.pl w zakładce „Rejestry”. 
Bezpośredni link do rejestru: https://bip.strzegom.pl/public/get_file.php?id=546835

Oświadczenie od odwołaniu wyłączenia Gmina Strzegom >> Plik PDF
Oświadczenie o wyłączenie z systemu Gmina Strzegom >> Plik PDF

 

PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z upływającym w dniu 31 marca 2023 r. terminem obowiązywania umowy na realizację usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Strzegom przez firmę ENERIS, informujemy o planowanych zmianach, które obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Do najważniejszych zmian należeć będzie:

 1. Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w części wiejskiej gminy. Odbiór odbywać się będzie jeden raz na dwa tygodnie.
 2. Podział obszaru miasta Strzegomia na 6 (sześć) rejonów, o zabudowie jednorodzinnej i zmniejszenie w tych rejonach częstotliwości odbioru odpadów.  Odbiór w tych rejonach odbywać się będzie jeden raz na dwa tygodnie.

Proponowane rejony:

Rejon 1:  ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Legnicka od nr 24, ul. Bazaltowa, ul. Kwarcowa,
ul. Ametystowa, ul. Skalana, ul. Kalcytowa, ul. Granitowa, ul. Niecała, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa, ul. Różana, ul. T. Kościuszki, ul. Św. Jana, ul. K. Pułaskiego.

Rejon 2: ul. Brzoskwiniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Agrestowa, ul. Jagodowa, 
ul. Poziomkowa, ul. Winogronowa, ul. Strzelnicza, ul. Anielewicza, 
ul. Gronowska, Aleja Wojska Polskiego od nr 80, ul. Ceglana.

Rejon 3:   ul. Olszowa, ul. Dembińskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Bema, 
ul. Słoneczna, ul. Limanowskiego, ul. Brzozowa, ul. Andersa, 
ul. Lipowa, ul. Polna, ul. Starzyńskiego, ul. Spokojna, ul. Pogodna, 
ul. Familijna, ul. Wrzosowa.

Rejon 4:   ul. Bracka, ul. Źródlana, ul. Stawowa, ul. Rybna, ul. Wodna, 
ul. Potokowa, ul. 3 Maja, ul. Zielona, ul. Morska.

Rejon 5:   ul. Krótka od nr 9, ul. Słoneczne Ogrody, ul. Widokowa, ul. Parkowa od nr 16.

Rejon 6:   ul. Brzegowa, ul. Malinowa, ul. Milenijna, ul. Kopalniana, ul. Dolna.

 1. W pozostałej części miasta Strzegom, o zabudowie wielolokalowej odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością jeden raz na tydzień.
 2. Zmniejszenie częstotliwości odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.   Odbiór tych odpadów odbywać się będzie jeden raz na kwartał. 
 3. Umożliwienie właścicielowi nieruchomości zamówienie usługi dodatkowego, płatnego odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem odbioru.
 4. Zwiększenie ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zdecydują się na stworzenie kompostownika przydomowego na odpady biodegradowalne.
 5. Segregowanie odpadów biodegradowalnych na odpady tzw. zielone (trawa, liście, gałęzie, kwiaty) oraz resztki jedzenia i odpadki warzywne i owocowe.
 6. Położenie nacisku na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Zmiany mają na celu obniżenie kosztów realizacji usługi, a tym samym ochronę mieszkańców gminy przed drastycznymi podwyżkami opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023 roku.  

 

JAK POSTĘPOWAĆ Z TYM ODPADEM?: POPIÓŁ

W rozumieniu znowelizowanych przepisów z zakresu gospodarowania odpadami, popiół jest odpadem komunalnym.
Zimny popiół należy wyrzucać jedynie do pojemnika na odpady zmieszane ( czarny pojemnik ) i na bieżąco
sprawdzać, czy nie uległ rozżarzeniu.
Przy wyrzucaniu popiołu trzeba zachować należytą uwagę. Odpad ten powiem może powodować zaprószenie się
ognia.
Nie należy zalewać popiołu wodą.

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informujemy, że Gmina Strzegom podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosku do Burmistrza Strzegomia o przystąpienie do powyższego programu.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 16 - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – osobiście lub pocztą.

Szczegóły realizacji przedsięwzięcia ujęto w ulotce informacyjnej.

W związku z ustalonym limitem odpadów informujemy, że w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski rolników uczestniczących w inwentaryzacji odpadów
w 2021 roku.

Załączniki:

Wniosek o przystąpienie do programu (plik Word).

Ulotka informacyjna (plik Word).

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (plik Word).

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie/rybołówstwie (plik Word).

Foto Foto Foto

Foto Foto

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub nr konta bankowego – każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

ETAP II - BATERIE I ELEKTROODPADY – KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM

Gdzie wyrzucić baterie? Co zrobić z niedziałającym telewizorem? Czy małe, stare radio możemy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane? A stare, zepsute zabawki, które nie mają już baterii? Co zrobić z plastikowym zniczem? Gdzie wyrzucić starą szczoteczkę elektryczną do zębów? – To kolejne pytania naszego codziennego życia. Spójrz w obiektyw i pokaż innym, że  ELEKTRO-problem, TO NIE PROBLEM!

Weź udział w MARATONIE KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH. Pokaż nam jak Ty postępujesz z niepotrzebnym, zużytym sprzętem, bateriami, akumulatorami. Skorzystaj z rozwieszonych w Gminie żółto-czarnych skrzynek. Posprzątaj swój garaż, piwnicę i pozbądź się elektrośmieci w odpowiedni sposób - odwiedź miejscowy PSZOK, przekaż w trakcie zbiórki odpadów lub oddaj w sklepie przy zakupie nowego sprzętu. A przy okazji… podziel się tym z nami!

ZRÓB ZDJĘCIE, ODPOWIEDZ NA 3 PYTANIA Z PLAKATU I WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY!

https://eneris.pl/segreguje-inspiruje-konkurs-dla-mieszkancow-gminy-strzegom-etap-2/

BATERIE I ELEKTROODPADY – KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM

SEGREGUJĘ – INSPIRUJĘ! – KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM

Czy karton po mleku wrzucamy do papieru? Co zrobić ze skorupkami jaj? Czy znicze z nadchodzących świąt wyrzucić do szkła? Co zrobić ze starymi zabawkami? A to pudełko po pizzy, to gdzie? Czy na pewno znasz oznaczenia wszystkich kolorów na workach i pojemnikach? - To tylko część niby prostych, ale jakże kłopotliwych pytań. Weź udział w MARATONIE KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH. Pokaż nam jak Ty segregujesz odpady w swoim domu i zainspiruj do tego innych! Pokaż, że segregacja wcale nie jest taka trudna, ani nudna! A może masz jakieś ciekawe sposoby i porady? Podziel się z nami! ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ!

Czy wiesz, że w Polce w  ubiegłym roku zebrano aż 13,1 mln ton odpadów komunalnych, a każdy z nas produkuje około 340 kg śmieci rocznie? Tak, to nie mit. Odpady to nieodłączny element każdego gospodarstwa domowego. W pierwszej kolejności możemy ograniczyć ich ilość. Kolejnym kluczem do sukcesu jest natomiast poprawna segregacja, dzięki której nawet znacznie więcej niż połowa naszych śmieci może trafić do recyklingu. Na początek wystarczy, że wyrobimy w sobie nawyk poprawnego wyrzucania odpadów do właściwego pojemnika.

Pokaż nam jak Ty segregujesz odpady w swoim domu. Czy znasz wszystkie kolory pojemników i na pewno wiesz co powinno do nich trafić? Zrób zdjęcie i zainspiruj innych! Zadbajmy razem o nasze środowisko!

Przeznaczony dla mieszkańców konkurs pt. „Segreguję – INSPIRUJĘ” to pierwszy etap MARATONU KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH organizowanych przez firmę ENERIS i Gminę Strzegom. Jego celem jest zwrócenie uwagi na eko-zasady gospodarki oraz zwiększenie świadomości dotyczącej poprawnej segregacji odpadów.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać zdjęcie konkursowe na adres konkurs@eneris.pl Pierwszy etap maratonu konkursów fotograficznych trwa do 22.10.2021 roku. Nagrody otrzymają autorzy 3 najciekawszych zdjęć. Więcej informacji w regulaminie na stronie www.eneris.pl

SEGREGUJĘ – INSPIRUJĘ! – KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM

AKTYWNO-EDUKACYJNE SOBOTY Z ENERIS!

W ostatnich tygodniach w Gminie Strzegom miały miejsce dwie aktywno-edukacyjne soboty z ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji. Dzięki zaproszeniom od Strzegomskiego Centrum Kultury czy OSP Jaroszów firma ENERIS wzięła udział w dwóch lokalnych wydarzeniach – Turnieju Wsi Rogoźnica-Kostrza oraz 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie. Był to świetny sposób na wykorzystanie wiedzy ekologicznej do edukacji mieszkańców, a dokładniej aktywnej edukacji na świeżym powietrzu!

Oba wydarzenia przebiegły w przyjemnej atmosferze, pogoda dopisała, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Były koncerty lokalnych zespołów, gry, zabawy, loterie fantowe, strzelnica oraz ciekawe i imponujące pokazy strażackie, takie jak gaszenie pożaru czy pokaz cięcia auta.  Wszystko to w towarzystwie smacznego jedzenia - począwszy od grilla, tradycyjnej pajdy chleba ze smalcem, bigosu czy pierogów. Wieczór w obu przypadkach został zakończony zabawą taneczną.

W trakcie wydarzeń pracownicy ENERIS, wyposażeni w specjalną bramkę edukacyjną, uczyli dzieci jak poprawnie segregować odpady. W tym przypadku poza sprawdzeniem wiedzy, aby umieścić odpady w odpowiednim pojemniku trzeba było wykazać się sprawnością. Dzieci chętnie brały udział w zabawach i konkursach, a tych bardziej nieśmiałych dzielnie wspierali i mobilizowali rodzice. Ciekawą formą były eko-kręgle, dzięki którym pokazano w jaki sposób możemy poddać odpady domowemu recyklingowi. Przeprowadzono też konkurs wiedzy. Najwięcej radości przyniosła jednak zabawa pt. „Akcja segregacja”, w której po wylosowaniu kolorowego worka, dzieci musiały wyzbierać do niego wszystkie śmieci z danej frakcji, a na koniec umieścić je w odpowiednim pojemniku. W nagrodę za udział wszyscy uczestnicy eko-zabaw otrzymali drobne nagrody i upominki.

Foto Foto Foto

Foto Foto Foto

Foto Foto Foto

Foto Foto Foto

APLIKACJA DO MONITOROWANIA ILOŚCI ODPADÓW

Już w ciągu kilku miesięcy w Strzegomiu będzie można łatwo zweryfikować, czy liczba mieszkańców danej posesji zadeklarowana do opłaty za odpady nie mija się z rzeczywistością. Trwa właśnie faza testowa aplikacji wspomagającej monitorowanie i analizę takich danych.

To narzędzie programistyczne - innowacyjne w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki odpadami - powstaje dzięki dobrej współpracy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i spółki ENERIS Surowce. I już przynosi pierwsze efekty. 

- Dzięki tej analizie będzie można łatwo wyszukać takie posesje, które wytwarzają odpady w ilości większej niż odpowiednia dla zadeklarowanej liczby, a przecież nieraz takie pomyłki mieszkańców w deklaracjach mogą się zdarzyć. Ta weryfikacja pozwoli naliczyć właściwe stawki opłat w takich nieruchomościach. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu koszty obsługi takich nieruchomości nie będą przerzucane na innych mieszkańców, deklarujących właściwą liczbę lokatorów swojej posesji. Jesteśmy zadowoleni z dostępu do tego narzędzia, bo chociaż aplikacja jest teraz dopiero testowana, to już w kilkunastu nieruchomościach mieszkańcy zaktualizowali swoje deklaracje – powiedział Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.

Aktualnie, jak wynika z ilości odbieranych odpadów, przeciętny mieszkaniec gminy Strzegom wytwarza ok. 320-360 kg odpadów rocznie.

POJEMNIKI NA BATERIE DLA KAŻDEGO

Strzegom w żółto-czarnych barwach!
Strzegom jako pierwsze miasto w województwie dolnośląskim zainstalowało przekazane przez ENERIS Surowce we Wrocławiu specjalne skrzynki do zbiórki baterii. To kolejny krok, po wybudowaniu dziesiątek nowych wiat śmietnikowych i wyposażeniu ich w tablice edukacyjne, na drodze do bezpiecznego postępowania ze wszystkimi odpadami. Mieszkańcy mogą sprawdzić najbliższą lokalizację skrzynek na specjalnej mapie dostępnej na stronie Urzędu Miasta.

POJEMNIKI NA BATERIE DLA KAŻDEGO
Baterie to jedne z najniebezpieczniejszych odpadów, z czego nie wszyscy zdają
sobie sprawę. ENERIS od kilku lat prowadzi działania uświadamiające, jakie mogą
być negatywne skutki niewłaściwego postępowania z nimi. Pojemniki na zużyte
baterie i akumulatory na altany, czyli blisko mieszkańców, to jeden z pomysłów na
skuteczną zbiórkę. Z początkiem maja 10 specjalnie przygotowanych,
ogólnodostępnych metalowych skrzynek zostało przekazanych i zainstalowanych na
terenie Gminy Strzegom tj.
1. Rynek w Strzegomiu
2. Strzegom, ul. Koszarowa - budynek opieki społecznej
3. Strzegom, ul. Sosnowa – altany
4. Strzegom, ul. Kochanowskiego – altany
5. Strzegom, ul. Jeleniogórska – okolice przedszkola
6. Stanowice – okolice Szkoły Podstawowej
7. Jaroszów - Plac Nowy Rynek przy przystanku autobusowym
8. Rogoźnica – budynek Świetlicy
9. Olszany – okolice Ośrodka Zdrowia
10. Goczałków – okolice Świetlicy


ENERIS podjął się także odbioru baterii oraz ich właściwego, bezpiecznego dla ludzi i środowiska dalszego przetwarzania.

- Staraliśmy się wybrać miejsca dostępne dla każdego mieszkańca. Część z nich umieszczono w centrum strzegomskiego rynku, obok ośrodka zdrowia, czy też w okolicach dużych altan śmietnikowych. Chcielibyśmy, aby zasięg był jak największy, dlatego wybraliśmy też miejsca pod kątem najmłodszych mieszkańców naszej gminy, takie jak okolice szkół podstawowych czy też świetlicy. Wierzymy, że edukowanie dzieci od najmłodszych lat przyniesie oczekiwane sukcesy i wpoi podstawowe zasady segregacji i gospodarki odpadami na kolejne lata. Mamy nadzieję, że nowy projekt przyjmie się z dużym powodzeniem i niebawem
pomyślimy o kolejnych pojemnikach – podkreśla Jolanta Dryja, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ENERIS — Innowacje chroniące środowisko. Odpady | Woda Surowce | Energia2 / 2 w Urzędzie Miasta Strzegom.

BEZPIECZNIE Z BATERIAMI
Najważniejszą zasadą jest wrzucanie baterii do specjalnych pojemników, czyli niemieszanie ich z innymi odpadami, a także odpowiednie zabezpieczenie obu biegunów przez np.: zaklejenie taśmą z obu stron, co ograniczy dostęp powietrza i zabezpieczy ogniwa przed zwarciem. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem, a nawet wybuchem.

- Dzięki selektywnej zbiórce zużytych baterii i akumulatorów nie tylko eliminujemy zagrożenie związane z bezpieczeństwem ludzi i zwierząt, ale też dajemy możliwość odzyskania cennych substancji, takich jak: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, itp. Odpowiedni odzysk daje zaś możliwość ponownego wykorzystania ich w wielu procesach produkcji, dzięki czemu oszczędzamy kolejne surowce i zasoby. I tak całe koło się zapętla – podsumowuje Andrzej Filipowicz, Dyrektor operacyjny w firmie ENERIS.

Pojemniki na baterie

ZAWIADOMIENIE!

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Strzegomia zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Strzegomiu w dniu 10 lutego 2021 r. uchwały nr 1/21  zmieniającą uchwałę Nr 84/20 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzegom obowiązują od dnia 1 kwietnia 2021r. i wynoszą:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 28 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady komunale są zbierane
  i odbierane w sposób selektywny,
 • Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84 zł,
  za jednego mieszkańca miesięcznie.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2021r. należy dokonać dopłaty wynikającej
z podwyższenia stawki od dnia 01 kwietnia 2021r.

Terminy płatności oraz nr kont  nie uległy zmianie.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. Zwolnienie właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi  3 zł miesięcznie.

Informujemy, że istnieje możliwość składania deklaracji przez platformę www.eurzad.strzegom.pl

Za pomocą tej platformy można przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wychodząc z domu. By móc korzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl trzeba posiadać profil zaufany, który jest darmowy i umożliwia elektroniczną komunikację z Urzędem, więcej informacji na www.eurzad.strzegom.pl.

Deklaracje i inne wymagane dokumenty można:

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Klienta, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom,
 2. złożyć w Wydziale Obsługi Klienta pok.15, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom,

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 styczna 2021 roku, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 11439 z późn. zm.), zawiadomienie stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

STAWKA ZA ŚMIECI W GÓRĘ!

Od 1 kwietnia 2021 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
jednego mieszkańca za miesiąc wynosić będzie 28 zł. Natomiast, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84 zł za jednego mieszkańca miesięcznie. Wyjaśniamy, skąd wzięła się podwyżka, jak ustala się stawkę oraz jak będzie dokonywana kontrola informacji podawanych w deklaracjach.

Dlaczego drożeją śmieci?

Na wzrost ceny za śmieci składa się wiele czynników.

Oto one:

- coroczny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, będącej opłatą za umieszczanie odpadów na wysypisku, która jest ustalana przez Ministra Środowiska za tonę odpadów:

2017 r. - 24,15 zł

2018 r. - 140,00 zł

2019 r. - 170,00 zł

2020 r. - 270,00 zł

- wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu 3 lat (brak chętnych do pracy);

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w PSZOK-u;

- wzrost cen odpadów po segregacji; jeszcze 2 – 3 lata temu firmy mogły sprzedać wysortowane szkło, plastik czy makulaturę w cenie kilkunastu złotych za tonę. Obecnie muszą dopłacać kilkaset złotych za tonę, chcąc pozbyć się wysortowanego odpadu;

- rosnąca ilość odpadów produkowana przez mieszkańców, spowodowana wzrostem konsumpcji;

- wzrost cen energii;

- zwiększenie ilości segregowanych frakcji wprost przekłada się na ilość przejazdów,
zaangażowanego sprzętu i obsługi pracowniczej;

 - dodatkowe usługi zgodne z oczekiwaniami mieszkańców: odbiór wszystkich frakcji raz w tygodniu, odbiór gabarytów raz w miesiącu, mycie pojemników bio 3 razy w roku od kwietnia do października oraz dzwonów do zbiórki papieru, zwolnienie w wysokości opłaty dla właścicieli domków jednorodzinnych posiadających kompostownik, odbiór makulatury bezpośrednio od przedsiębiorców, likwidacja dzikich wysypisk.

Czytaj więcej

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 86/20  Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r., zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi 3 zł miesięcznie.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę?

Przede wszystkim należy założyć kompostownik

Właściciele nieruchomości , którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów powinni złożyć nową deklarację.

Ulga dotycząca kompostownika będzie obowiązywała od miesiąca w którym zostanie złożona nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

UWAGA!

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn.zm. ) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 styczna 2021 roku, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej
  Kompostownik

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w I kwartale 2021 roku nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub nr konta bankowego – każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

UWAGA!!!

Przedsiębiorco - Właścicielu Placówki Handlowej!

Burmistrz Strzegomia informuje, że Firma ENERIS odbierze dodatkowo od
przedsiębiorstw makulaturę opakowaniową- KARTONY (czyste bez folii)
począwszy od miesiąca października w godz. od 6.00 rano w każdy piątek.

Kartony powinny być odpowiednio przygotowane!

Przygotowane do odbioru związane i poskładane kartony, należy wystawić przed swoją firmą,
(sklepem, przedsiębiorstwem) dzień przed odbiorem.

Uwaga !

W pozostałych dniach zabrania się składowania Kartonów przed nieruchomościami.
Jeżeli kartony będą składowane w inny niż wyżej wymieniony sposób - nie zostaną odebrane!

KOLEJNE "NAKRĘTKOWE SERCE"

Po niewątpliwym sukcesie pierwszego „nakrętkowego serca”, które – przypomnijmy - stanęło przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, podjęliśmy decyzję o postawieniu kolejnego serca – tym razem w zachodniej pierzei strzegomskiego Rynku (w pobliżu strzegomskiej fontanny).

Miejmy nadzieję, że „nakrętkowe serce” będzie biło równie mocno jak poprzednie, a może nawet bardziej!

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przekazany na pomoc chorym dzieciom.

Nakrętkowe Serce

PRZEDSIĘBIORCO - WŁAŚCICIELU PLACÓWKI HANDLOWEJ!

Burmistrz Strzegomia informuje, że  Firma ENERIS  odbierze dodatkowo  od przedsiębiorstw  makulaturę opakowaniową- KARTONY  (czyste bez folii) w godz. od 6.00 rano w dniach wymienionych poniżej .

Kartony powinny być odpowiednio przygotowane!

Przygotowane do odbioru związane i poskładane kartony, należy wystawić przed swoją firmą, (sklepem, przedsiębiorstwem)  dzień przed  odbiorem.

Uwaga !

W pozostałych dniach zabrania się składowania Kartonów przed nieruchomościami.
Jeżeli kartony będą składowane w inny niż wyżej wymieniony sposób- nie zostaną odebrane!

TERMINY ODBIORU KARTONÓW:

Wrzesień -  11 i 25                                                 Październik  -  9 i 23

Listopad  -  13 i 27                                                Grudzień-     11 i 23

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE STRZEGOM

W związku z przygotowywaniem się do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie, Urząd Miejski podjął działania mające na celu przygotowanie strategii działań w celu poprawy i usprawnienia systemu gospodarki odpadami w naszej gminie na następne lata. Działania te będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony mieszkańców gminy Strzegom, dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest na stronie internetowej gminy Strzegom oraz na profilu facebookowym gminy. Ankietę we wersji papierowej można także pobrać w Wydziale Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny, znajdującej się w Wydziale Obsługi Interesanta.

Link do ankiety: https://forms.gle/68GADxez7AUhP8nH6

MIESZKAŃCU! ZWRÓĆ UWAGĘ NA POJEMNIKI

UWAGA! Z dniem 01.08.2020 roku odpady będą odbierane tylko z nieruchomości gdzie
gromadzone są w pojemnikach zgodnych z normą!

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Strzegomiu przypomina o konieczności gromadzenia
odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Strzegom oraz zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą być przede wszystkim przygotowane do
rozładunku mechanicznego. Należy na to zwracać uwagę przy ich kupnie – brak mechanizmu zaczepu do
rozładunku grzebieniowego praktycznie uniemożliwia odbiór odpadów, które muszą być wówczas
wysypywane ręcznie przez pracowników stojących na odwłoku śmieciarki, stwarzając tym samym bardzo duże
zagrożenie wypadkiem.

Rysunek poniżej przedstawia typowe pojemniki na odpady komunalne. Pojemniki tego typu posiadają
odpowiednią konstrukcję zaczepu, są dostosowane do odbioru mechanicznego oraz wytrzymałe, gwarantując
wieloletnie użytkowanie bez utraty walorów funkcjonalnych i estetycznych.

Foto

Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe
pojemniki jak i pojemniki ogrodowe, które nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno
konstrukcyjnie jaki i wytrzymałościowo).
Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki, które nie nadają się do odbioru odpadów komunalnych i nie
spełniają wymagań polskich norm.

Foto

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie
pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską

Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą
współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać
uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Nie dostosowanie do 31 lipca 2020r. w/w wytycznych skutkować będzie nie odebraniem odpadów!

 

"NAKRĘTKOWE SERCE" PRZED OŚRODKIEM SPORTU

Zdjęcie Artykułu

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - przy współpracy z OSiR Sp. z o.o. - przed główną bramą wjazdową do Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęło serce na nakrętki! Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca ma ponad 1,5 metra wysokości i zmieści się w nim około 150 kg plastikowych nakrętek.

Codziennie każdy z nas pozbywa się plastikowych nakrętek stanowiących zamknięcie butelek, kartonów po sokach, mleku, napojach i opakowaniach po najróżniejszych płynach. Tymczasem ich zbieranie może przybrać formę jednej z popularnych akcji charytatywno-ekologicznych.

Zebrane nakrętki sprzedawane są firmom recyklingowym i przerabiane na surowiec wtórny. Często, świadomi ich przydatności, odkładamy na bok bezużyteczne dla nas nakrętki, ale kiedy nazbiera się ich całkiem sporo, nie bardzo wiemy co z nimi zrobić.

Teraz można je przynieść do pojemnika, który 14 maja br. został zamontowany przed bramą wjazdową do strzegomskiego OSiR-u.
Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

- Chcielibyśmy żeby to serce napełniło się nakrętkami, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazane zostały na rzecz osób potrzebujących - podkreśla zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski.

PRZYPOMINAMY O SEGREGACJI BIOODPADÓW

W nieruchomościach  na terenie gminy Strzegom pojawiły się już brązowe pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji. Niestety, już na początku stwierdzono nieprawidłowości, które nie pozwalają odebrać tej frakcji jako odpad biodegradowalny, dlatego apelujemy o ich właściwe zbieranie. 

Co powinno trafić do brązowego pojemnika: 

 • odpadki kuchenne,
 • obierki z jarzyn i owoców,
 • przeterminowane warzywa i owoce,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego,
 • produkty zbożowe,
 • kwiaty cięte i doniczkowe,
 • trawa i liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • skorupki jaj,
 • pieczywo.

Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, kości, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni do bioodpadów!

Zalecane  jest wyrzucanie bioodpadów luzem do brązowego pojemnika!

Odpady biodegradowalne odbierane są w tym samym dniu co odpady zmieszane oraz tworzywa sztuczne i metale z nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie czysty.strzegom.pl

Pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PODCZAS WYSTĘPOWAŃ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

Poniżej przedstawiamy państwu wytyczne dotyczące postępowania z odpadami podczas pandemii.

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne, jak należy postępować z odpadami podczas zakażenia koronawirusem.

Znajdą tam państwo informacje dotyczące zasad i zaleceń do których powinniśmy się dostosować w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, plik PDF

PRZEDSZKOLAKU! SEGREGUJ Z NAMI NA 5!

Publiczne Przedszkole w Stanowicach wzięło udział w ekologicznej akcji edukacyjnej Przedszkolaku!  Segreguj z Nami na 5! zorganizowanej przez Urząd Miejski w Strzegomiu – Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Celem akcji była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Dzieci z przedszkola zapoznały się z regulaminem segregacji śmieci, dowiedziały się czym należy ogrzewać nasze mieszkania i domy a co jest kategorycznie zabronione. Dzieci zdobyły wiedzę na temat recyklingu, dowiedziały sie również jak długo rozkładają się plastiki wyrzucone na ulice i jakie są tego skutki. Przedszkolaki przekonały się, że śmieci mogą dostać drugie życie kiedy tworzymy z nich ciekawe rzeczy.

Dzieci we współpracy z wychowawczyniami stworzyły butelkowe zwierzątka, świetnie się przy tym bawiły i przy okazji rozwijały swoją kreatywność i zdolności manualne.

Grupa starsza stworzyła także plakat pt.: „ Śmieci segregujemy ziemię ratujemy!”.

Zorganizowaną w holu wystawę tych prac odwiedzili Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pani Jolanta Dryja wraz z przedstawicielem Wydziału  Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 Za wykonaną pracę dzieci otrzymały nagrody w postaci książeczek z obrazkami edukacyjnymi do ćwiczeń i kolorowania na temat segregacji odpadów.

Dziękujemy.


INFORMACJA PSZOK

Informacja Pszok

UWAGA MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe – tzn. problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone,zbierane są na terenie naszej gminy – zgodnie z obowiązującym harmonogramem – jeden raz w miesiącu.

Odpady te należy wystawić – dzień przed ustalonym ich odbiorem, w miejscu ustawienia pojemników.

W celu usprawnienia odbioru odpadów wielkogabarytowych– zwracamy się z prośbąo informację
o ich wystawieniu. Informację prosimy zgłaszaćpod numer telefonu odbiorcy -
884 201 910 lub 884 201 912

Podczas odbioru tych odpadów nie należy wystawiać odpadów budowlanych pochodzących z remontu nieruchomości. Do zbiórki tych odpadów  należy odpłatnie wynająć specjalny kontener lub we własnym zakresie dostarczyć je do PSZOK mieszczącego się w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 75.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie wyrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych.

STRZEGOM PIERWSZYM DOLNOŚLĄSKIM MIASTEM W KOALICJI 5 FRAKCJI

Nowoczesna i efektywna gospodarka odpadami to jedna z wizytówek Strzegomia. Oddział ENERIS Surowce we Wrocławiu razem z Urzędem Miejskim w Strzegomiu zaprezentował działanie systemu RFID z udziałem śmieciarki oraz pojemników z czipami. Dodatkowo Strzegom jako pierwsze miasto w województwie oficjalnie przystąpił do Koalicji 5 frakcji, pokazując innym samorządom w regionie jak sprawnie zarządzać odpadami w gminie.

Jak działa strzegomski system gospodarki odpadami

Od niemal pół roku w gminie Strzegom obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, z podziałem na 5 frakcji.

Mogę śmiało stwierdzić, że w naszej gminie udało się wprowadzić nowoczesny i transparentny system zbiórki odpadów, dostosowany do potrzeb mieszkańców i zgodny z wymaganiami współczesnego rynku. Dzięki sprawnej współpracy z operatorem odbierającym odpady, jasnym zasadom segregacji, systemowi monitorowania odbioru odpadów i szerokiej edukacji mieszkańców, mamy szansę żyć w czystym i zadbanym otoczeniu. Teraz wszystko w rękach strzegomian, od ich codziennych zachowań zależy czy zdołamy osiągnąć unijne poziomy odzysku odpadów i unikniemy kar za nieprzestrzeganie prawa.

– powiedział Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia.

System odbioru odpadów w Strzegomiu został zaprojektowany w taki sposób, by zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki oraz wyeliminować luki w bazach danych.

Jak podkreśla Jolanta Dryja, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:

Nasz system gospodarki odpadami spełnia najwyższe standardy, jednak prawidłowa segregacja „u źródła” jest najważniejsza. Apelujemy do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, a także właścicieli i pracowników firm, aby zwracali uwagę na właściwe oddzielanie poszczególnych frakcji i nie mieszali odpadów. Plastik i metal powinien trafiać do żółtych pojemników, odpady zmieszane do czarnych, z kolei szkło należy umieszczać w zielonych dzwonach, a papier w niebieskich. Od przyszłego roku bioodpady będzie można wrzucać do pojemników brązowych. Selektywna zbiórka odpadów jest w naszym wspólnym interesie – wszyscy chcemy jak najwięcej odzyskiwać surowców, nie narażać gminy na dodatkowe koszty, a także mieć realny wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy.

Segregacja odpadów nie byłaby efektywna, gdyby nie skuteczny monitoring. Wprowadzenie w Strzegomiu tzw. systemu RFID pozwala gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. To także sposób na weryfikację złożonych przez mieszkańców deklaracji dotyczących segregacji.

System RFID zapewnia przede wszystkim uszczelnienie systemu odbioru odpadów. Monitoring umożliwiają etykiety RFID (tzw. czipy) umieszczone na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytniki i waga zainstalowana na śmieciarkach, odbierających odpady zmieszane. Podczas odbioru odpadów przez pracowników ENERIS Surowce, czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres nieruchomości i wagę odpadów w czarnym pojemniku. To oznacza, że do śmieciarki nie mogą być wrzucone niezważone odpady zmieszane, dlatego wszystko co jest poza pojemnikiem musi być do niego zapakowane i potem wrzucone do śmieciarki.

– podkreśla Jakub Łaba, manager z wrocławskiego oddziału ENERIS Surowce.

W ramach monitoringu RFID skanowane dane to wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data
i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zbierane dane są przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu – firmę ENERIS Surowce oraz Urząd Miejski w Strzegomiu, a oznakowanie pojemników jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO).

Strzegom – pierwszy w regionie członek Koalicji 5 frakcji

Przygotowania do wprowadzenia 5-frakcyjnego systemu gospodarki odpadami w gminie Strzegom trwały od 2018 roku. Wieloetapowe konsultacje społeczne (powołanie specjalnej grupy roboczej) i idące za nimi działania edukacyjne, takie jak np. wystawa Strażnicy Planety, organizacja ekologicznych gier miejskich w czasie Dni Strzegomia czy spotkania w sołectwach oraz planowane materiały dla szkół, mają na celu poprawę zbiórki odpadów komunalnych w gminie, a docelowo także ogólnego stanu środowiska naturalnego.

Organizacja efektywnych zasad zbiorki odpadów od mieszkańców to pierwszy krok do działania nowoczesnego systemu. Równie ważne jest wdrożenie sprawdzonych metod edukacji ekologicznej i dotarcie do szerokich grup obiorców. Dlatego Strzegom postanowił połączyć siły z innymi samorządami oraz firmami i przystąpić do Koalicji 5 frakcji. Dzięki temu jako pierwszy samorząd w województwie dolnośląskim będzie mógł korzystać z wypracowanych i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych, a jednocześnie dzielić się własnymi dobrymi praktykami. W ten sposób ma szansę zaistnieć w świadomości Polaków jako gmina nie tylko ekologiczna, ale też nowoczesna.

Cieszymy się, że Strzegom przygotowując się do przystąpienia do Koalicji 5 frakcji był niezwykle zaangażowany i aktywny w działach edukacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim udało nam się przygotować edukacyjne filmy z praktycznymi wskazówkami o segregacji odpadów, w których występują także mieszkańcy miasta. Od teraz materialy filmowe Strzegomia może oglądać cała Polska i brać przykład z dolnośląskiej gminy.

– podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektora ds. komunikacji w ENERIS.

Filmy można obejrzeć poniżej:

Informacje na temat systemu gospodarki odpadami w gminie i mieście Strzegom można znaleźć na stronie: https://eneris.pl/najczesciej-zadawane-pytania-strzegom/. Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK), adres: ul. Jerzmanowska 8 we Wrocławiu, al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu (siedziba ZUK), tel.: 884 201 912.


SPOSÓB ZBIERANIA I SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ABC RECYKLINGU

Plakat 5 frakcji Plakat Papier Plakat Szklo Plakat metale i tworzywa sztuczne Plakat bioodpady

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

Uwaga mieszkańcy  - w gminie pojawi się informacja o następującej treści:

 

Uwaga mieszkańcy

 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczną wymianę pojemników metalowych na właściwe pojemniki.

Druki na wyminę pojemników dostępne są w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Strzegomiu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – pok. nr 16.

UWAGA OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych w procesie produkcji lub w związku z prowadzonym handlem.

Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to takie odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych nieruchomościach ludzi, np. pracowników, którzy wytwarzają odpady komunalne w postaci opakowań po spożytych posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, resztek produktów spożywczych, itp.

Do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie może wrzucać odpadów, które nie stanowią odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca nie może się w ten sposób pozbywać odpadów mających związek z prowadzoną działalnością, np. kartonów i opakowań z towarów, którymi handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów produkcyjnych.

Poniżej przykład:

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWDZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    ODPADY KOMUNALNE

(te odbiera gmina)

 ODPADY POPRODUKCYJNE

(Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są podpisać odrębną umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór)

●  Powstałe przez pracownika, np.: artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po napojach, żywności.

 

● Wytworzone przez klienta.

● Opakowania po produktach np.: kartony, folie, plastik.

●  Artykuły z działalności spożywczej, np.: przeterminowane artykuły spożywcze.

●  Odpady z produkcji: będące wynikiem obróbki, przeróbki, demontażu, np.: kawałki drewna, foli, plastiku, styropianu.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać odbiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

Istnieje możliwość odbioru kartonów i papieru od przedsiębiorców pod warunkiem zaopatrzenia się w pojemnik niebieski i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego.

Kartony leżące luzem poza pojemnikiem nie będą odbierane!!!

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Nowoczesna gospodarka odpadami

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

KOMU PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

PRZEZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ ROZUMIE SIĘ:

Rodzinę , w której rodzic ( rodzice) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

 1. w  wieku do ukończenia 18 roku życia
 2. w wieku ukończenia 25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 1. szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej- do końca roku akademickiego- w którym jest planowane ukończenie nauki;
 1. bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

OD KIEDY NALEŻY SIĘ ZNIŻKA:

Zniżka przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym właściciel złoży deklarację .

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI

Wysokość zniżki to 15 % kwoty opłaty miesięcznej od każdej rodziny wielodzietnej.

ABY RODZINIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ZNIŻKA W OPŁACIE NALEŻY:

 1. złożyć nową deklarację, która będzie zawierała dane o zamieszkiwaniu na danej nieruchomości rodziny wielodzietnej wraz z wypełnionym załącznikiem, którego wzór znajduje się w uchwale nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. ( druk będzie można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim w pok. 15 i 16);
 2. jeżeli rodzina będzie właścicielem lokalu w budynku wielolokalowym- wspólnoty, spółdzielnie, załącznik do deklaracji należy złożyć do zarządcy, zarządu, administratora, spółdzielni. Na podstawie danych zawartych w załączniku wspólnota czy spóldzielnia, złożą deklarację zbiorczą do tutejszego Urzędu.

>> Oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

W RAZIE PYTAŃ PODAJEMY NR TEL: 74/ 8 560-570 ; 74/ 8 560- 571

Sprawdzą jak wygląda segregacja odpadów

W związku z wygranym przetargiem  przez  ENERIS Surowce Spółka Akcyjna,
Gmina Strzegom podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Umowa zawarta została od
1 kwietnia na 24 miesiące.

Spółka będzie prowadziła kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W związku z tym, przypominamy Wszystkim mieszkańcom i właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów oraz zaopatrzeniu się we właściwe pojemniki.

Informujemy, że jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w zakresie segregacji, zawiadomi o tym  gminę, dołączając raport oraz fotografię stwierdzającą te nieprawidłowości. Na miejscu stwierdzenia takiej sytuacji odbiorca pozostawi żółtą kartkę:

Żółta kartka


Każdy samochód odbierający odpady będzie posiadał zestaw czujników i przyrządów, takie jak GPS, kamery, waga, a dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, dane z urządzeń będą analizowane i odpowiednio zestawiane, co pozwoli na wychwycenie wielu nieprawidłowości. Będą również stanowiły podstawę do reklamacji zgłaszanej przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości.  Pracownicy firmy wywozowej będą mieli ułatwioną kontrolę bieżącą zawartości pojemników, co pozwala na skuteczne zbieranie danych. Każdy pojemnik będzie otwierany i  sprawdzany przez odbiorcę.

Odpady niewłaściwie zgromadzone nie zostaną odebrane do chwili poprawy tych nieprawidłowości. Jeżeli właściciel nieruchomości, pomimo interwencji nie dostosuje się do uwag, odpady będą musiały być odebrane jako zmieszane podczas kolejnego transportu,
a konsekwencją będzie podniesienie stawki za opłatę zgodnie z opłatami za niesegregację.

Stwierdzone nieprawidłowości w pierwszych dniach obowiązywania umowy.


REKLAMACJE ORAZ DZIERŻAWA I ZAKUP POJEMNIKÓW PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NR TEL: 884 201 912, 602 431 833, 77 466 15 14, 74 856 99 70

INFORMACJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO KIEROWANA DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
I INNYCH NIERUCHOMOŚCI

„W związku z przypadkami gromadzenia odpadów , w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemni należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonejna podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.”

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZBIÓRKA GABARYTÓW 18.03-29.03

Wiosenne porządki

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale roku 2019 nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy
o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIANY STAWKI OPŁATY LUB NR KONTA BANKOWEGO – KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ORAZ MIESZKANIEC GMINY ZOSTANIE PISEMNIE POINFORMOWANY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCÓW

Informujemy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców naszej gminy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – przy okazji zawierania nowej umowy z odbiorcą odpadów komunalnych – zobowiązani jesteśmy rozszerzyć w gminie Strzegom zbiórkę odpadów komunalnych
o selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
z papieru i tektury. W wymagane pojemniki koloru brązowego oraz koloru niebieskiego doposaży odbiorca odpadów, który wyłoniony zostanie
w postępowaniu przetargowym. Pojemnik brązowy dostawiony zostanie
w miejscu zbierania odpadów komunalnych na terenie poszczególnych nieruchomości natomiast niebieski „dzwon” dostawiony zostanie w „gnieździe” przy „dzwonie” zielonym.

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom informujemy mieszkańców, że pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych oraz pojemniki „dzwony” do selektywnej zbiórki papieru i tektury dostawiane będą sukcesywnie, począwszy od miesiąca stycznia 2019r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bio oraz selektywnej zbiórki papieru i tektury będzie następował w momencie dostawienia pojemników.

W przypadku chęci selektywnej zbiórki bioodpadów przez właściciela nieruchomości przed dostawieniem przez ich odbiorcę brązowego pojemnika – zwracamy się z prośbą o zbieranie odpadów bio w brązowych workach.

Informujemy, że od stycznia 2019r. zmianie ulega częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w naszej gminie.

Pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji – odbierane będą minimum jeden raz
w tygodniu.

Odpady z papieru i tektury odbierane będą minimum jeden raz na dwa tygodnie.  Szkło odbierane będzie minimum jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone – odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu.

Właścicielom nieruchomości i mieszkańcom naszej gminy dostarczana została ulotka informująca o zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujących w gminie Strzegom od stycznia 2019r.

Ulotka wykonana została w formie naklejki i uważamy, że będzie pomocna podczas zbierania odpadów komunalnych.

Informujemy także, że w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr 16 –do odebrania są okolicznościowe kalendarze na rok 2019. Liczba kalendarzy jest ograniczona – dla 600 pierwszych chętnych.