Prawo krajowe:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

 8. Uchwała nr 88 z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września  2001 r. w sprawie katalogu odpadów

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów

 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości