INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW

Odpady komunalne na terenie gminy Strzegom odbierane są zgodnie z ustalonym
harmonogramem ich odbioru.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) z części wiejskiej gminy oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta
Strzegomia:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady komunalne segregowane: − metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, − bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, − szkło – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, − papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) z budynków wielolokalowych na terenie miasta Strzegomia:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) odpady komunalne segregowane: − metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na tydzień, − bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień, − szkło – nie rzadziej niż raz na tydzień, − papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – nie rzadziej niż raz na tydzień;
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż raz na kwartał.

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom jest:

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
Rusko 66
58-120 Jaroszów

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW 2024


HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE (MIASTO) - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE (MIASTO) - zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (MIASTO) - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (MIASTO) - zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE (GMINA)

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (GMINA)