INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW

Odpady komunalne na terenie gminy Strzegom odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem ich odbioru.

Pozostałe, niesegregowane – zmieszane odpady komunalne odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Metale i tworzywa sztuczne - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - odbierane są minimum jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - odbierane są minimum jeden raz w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – odbierane są minimum jeden raz w miesiącu.

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom jest:

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8
58-519 Wrocław

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW 2022


HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER (DZWON) + WIELKOGABARYTOWE (MIASTO)

HARMONOGRAM ODBIORU - SZKŁO + PAPIER (DZWON) + WIELKOGABARYTOWE (GMINA)

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (MIASTO)

HARMONOGRAM ODBIORU - ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO (GMINA)