INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Dokonanie wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawowe informacje

 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców  i wymaga wpisu do rejestru.
 2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
 3. W efekcie załatwienia sprawy nadany zostanie numer rejestrowy i wydane zostanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub zmiany we wpisie w rejestrze.
 4. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Informacje dodatkowe

Informacja o wykreśleniu jest traktowana jako czynność materialno-techniczna. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie czynności urzędowej wydaje się na żądanie i po wniesieniu opłaty skarbowej. Potwierdzenie wykonania żądanej czynności może przybrać również inną formę pisemną, zwykłego pisma.

Ustawodawca wskazał w art. 9j ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, decyzję administracyjną jako formę, w której należy dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w następujących przypadkach:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne,
  z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
 • przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2

W pozostałych sytuacjach skutkujących wykreśleniem podmiotu z rejestru działalności regulowanej ustawodawca nie określił jego formy.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 2. Do wniosku dołącza się:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  • "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;   2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz
   w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy."; Oświadczenie powinno zawierać także: 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
  • drogą elektroniczną poprzez stronę ePUAP,
  • listownie,
  • osobiście.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni,
a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis


Opłaty

 1. Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
  Kwota: 50 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.
 2. Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej
  Kwota: 25 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w kasie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Rynek 38, 58-150 Strzegom


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 74 8560 570


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.