INFORMACJE NA TEMAT ODPADÓW PROBLEMOWYCH

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach i kontenerach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Do odpadów tych należą przede wszystkim:

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Meble

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady budowlane i remontowe (oprócz gruzu)

 • Odpady zielone

 • Zużyte opony

 • Przeterminowane leki

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jest to wszelki zużyty sprzęt działający na prąd lub baterie, którego właściciel nieruchomości chce się pozbyć. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czyli tzw. „elektrośmieci” nie wolno umieszczać
w pojemnikach na pozostałe niesegregowane zmieszane. Grozi za to kara w wysokości od 500,00zł do 5.000,00zł.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi
i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu , odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom.

Szczegółowy wykaz sprzętów elektrycznych i elektronicznych zawiera załącznik nr 1 do ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wykaz ten stanowi listę otwartą, co oznacza, że jeżeli danego sprzętu nie można jednoznacznie przyporządkować w ramach danej grupy, to należy go sklasyfikować jako „pozostały sprzęt” z danej grupy.

 

Co zrobić z elektrośmieciami ?

Mieszkańcy gminy Strzegom zobowiązani są przekazywać elektrośmieci podmiotom odbierającym taki sprzęt, czyli:

 • Sprzedawcom detalicznym i hurtowym – każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu – obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1 tj. np. przy zakupie nowej lodówki możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym starą lodówkę – (Pdf – wykaz punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

 • Przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne – przedsiębiorca, który wyłoniony został
  w postępowaniu przetargowym, ma obowiązek obierać elektrośmieci od właścicieli nieruchomości – w każdej ilości oraz każdego rodzaju - w terminach określonych w przyjętym harmonogramie ich odbioru

 • Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. W gminie Strzegom PSZOK funkcjonuje przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

 

 

Odpady budowlane i remontowe

Właściciel, który przeprowadza remont mieszkania lub domu ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość na czas tego remontu, w specjalny kontener na odpady budowlane. Kontener taki oraz jego odbiór ma zapewnić przedsiębiorca posiadający wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Strzegomia. Usługa taka odbywa się odpłatnie na koszt właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości może nieodpłatnie sam dostarczyć posegregowane odpady budowlane do PSZOKu.

 

Odpady zielone

Odpady zielone należy zbierać w pojemniku brązowym lub worku brązowym (zbiórka w worku dopuszczona jest tylko w przypadku nieruchomości jednorodzinnych).

Odpady zielone można także nieodpłatnie dostarczyć do PSZOKu mieszczącego się przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

 

Zużyte opony

Obowiązuje całkowity zakaz składowania zużytych opon na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad 100 lat. Z tego powodu nie dopuszczalne jest wrzucania opon do pojemników na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane a przede wszystkim wyrzucania opon do rowów i lasów itp.

Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym – dzięki wysokiej kaloryczności mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu,
w wyniku którego mogą otrzymać „drugie życie” np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.

Jak pozbyć się zużytych opon ?

Najprościej jest pozostawić je w zakładzie wulkanizacyjnym, podczas zmiany opon. Zużyte opony można wystać do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie naszej gminy, w terminach ustalonych w przyjętym harmonogramie (aktualnie odbiór taki odbywa się jeden raz w miesiącu). Opony należy udostępnić w miejscu ustawienia pojemników na odpady.

Zużyte opony można także nieodpłatnie dostarczyć do PSZOKu.

Pamiętaj !!!

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalistycznych piecach w bardzo wysokich temperaturach. Nigdy nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku. Można w ten sposób uszkodzić piec, a przede wszystkim podczas spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają piece domowe – wydzielają się silne toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne. Nie truj siebie, swoich bliskich
i swoje otoczenie

 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane – stanowią także poważne zagrożenie dla środowiska. Wszystkie leki przeterminowane i niepotrzebne należy bezwzględnie wrzucać do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników. Pojemniki takie znajdują się w każdej aptece na terenie miasta Strzegom, z których odbierane są przez wyspecjalizowane, uprawnione firmy. Taki sposób pozbywania się leków stanowi gwarancję, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób. Leki można również oddać do PSZOK