INFORMACJE NA TEMAT ODPADÓW PROBLEMOWYCH

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach i kontenerach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Do odpadów tych należą przede wszystkim:

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Meble

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady budowlane i remontowe (oprócz gruzu)

 • Odpady zielone

 • Zużyte opony

 • Przeterminowane leki

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jest to wszelki zużyty sprzęt działający na prąd lub baterie, którego właściciel nieruchomości chce się pozbyć. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czyli tzw. „elektrośmieci” nie wolno umieszczać
w pojemnikach na pozostałe niesegregowane zmieszane. Grozi za to kara w wysokości od 500,00zł do 5.000,00zł.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi
i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu , odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom.

Szczegółowy wykaz sprzętów elektrycznych i elektronicznych zawiera załącznik nr 1 do ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wykaz ten stanowi listę otwartą, co oznacza, że jeżeli danego sprzętu nie można jednoznacznie przyporządkować w ramach danej grupy, to należy go sklasyfikować jako „pozostały sprzęt” z danej grupy.

 

Co zrobić z elektrośmieciami ?

Mieszkańcy gminy Strzegom zobowiązani są przekazywać elektrośmieci podmiotom odbierającym taki sprzęt, czyli:

 • Sprzedawcom detalicznym i hurtowym – każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu – obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1 tj. np. przy zakupie nowej lodówki możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym starą lodówkę – (Pdf – wykaz punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

 • Przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne – przedsiębiorca, który wyłoniony został
  w postępowaniu przetargowym, ma obowiązek obierać elektrośmieci od właścicieli nieruchomości – w każdej ilości oraz każdego rodzaju - w terminach określonych w przyjętym harmonogramie ich odbioru

 • Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. W gminie Strzegom PSZOK funkcjonuje przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

 

 

Odpady budowlane i remontowe

Właściciel, który przeprowadza remont mieszkania lub domu ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość na czas tego remontu, w specjalny kontener na odpady budowlane. Kontener taki oraz jego odbiór ma zapewnić przedsiębiorca posiadający wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Strzegomia. Usługa taka odbywa się odpłatnie na koszt właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości może nieodpłatnie sam dostarczyć posegregowane odpady budowlane (oprócz papy i styropianu budowlanego) do PSZOKu.

 

Odpady zielone

Odpady zielone należy zbierać w pojemniku brązowym lub worku brązowym (zbiórka w worku dopuszczona jest tylko w przypadku nieruchomości jednorodzinnych).

Odpady zielone można także nieodpłatnie dostarczyć do PSZOKu mieszczącego się przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

 

Zużyte opony

Obowiązuje całkowity zakaz składowania zużytych opon na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad 100 lat. Z tego powodu nie dopuszczalne jest wrzucania opon do pojemników na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane a przede wszystkim wyrzucania opon do rowów i lasów itp.

Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym – dzięki wysokiej kaloryczności mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu,
w wyniku którego mogą otrzymać „drugie życie” np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.

Jak pozbyć się zużytych opon ?

Najprościej jest pozostawić je w zakładzie wulkanizacyjnym, podczas zmiany opon. Zużyte opony można wystać do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie naszej gminy, w terminach ustalonych w przyjętym harmonogramie (aktualnie odbiór taki odbywa się jeden raz w miesiącu). Opony należy udostępnić w miejscu ustawienia pojemników na odpady.

Zużyte opony można także nieodpłatnie dostarczyć do PSZOKu.

Pamiętaj !!!

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalistycznych piecach w bardzo wysokich temperaturach. Nigdy nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku. Można w ten sposób uszkodzić piec, a przede wszystkim podczas spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają piece domowe – wydzielają się silne toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne. Nie truj siebie, swoich bliskich
i swoje otoczenie

 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane – stanowią także poważne zagrożenie dla środowiska. Wszystkie leki przeterminowane i niepotrzebne należy bezwzględnie wrzucać do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników. Pojemniki takie znajdują się w każdej aptece na terenie miasta Strzegom, z których odbierane są przez wyspecjalizowane, uprawnione firmy. Taki sposób pozbywania się leków stanowi gwarancję, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób. Leki można również oddać do PSZOK