INFORMACJE NA TEMAT POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI

Od dnia 01 stycznia 2019r. w gminie Strzegom obowiązywać będzie znormatyzowany w całym kraju system selektywnej zbiórki następujących odpadów:

  1. papier,

  2. szkło,

  3. metale,

  4. tworzywa sztuczne,

  5. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Aktualnie na terenie całej gminy utworzone zostały tzw. „gniazda” czyli miejsca ogólnodostępne, wyposażone w zielony pojemnik typu dzwon, z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła. Do pojemników tych należy wrzucać szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek, szklanki i opakowania ze szkła.

W styczniu 2019r. do „gniazd” dostawiony zostanie pojemnik również typu dzwon koloru niebieskiego do selektywnej zbiórki papieru. Do tego pojemnika wrzucać należy: gazety, czasopisma, katalogi, książki, zeszyty, papier do pakowania, torby papierowe, opakowania papierowe, zgniecione kartony i pudła.

Natomiast w miejscach ustawienia pojemników, przypisanych do konkretnych nieruchomości powinny znajdować się trzy pojemniki. Są to:

  • pojemnik koloru żółtego przeznaczony od stycznia 2019r. do zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych. Do tego pojemnika należy wrzucać: odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – np. zgniecione butelki PET, zgniecione opakowania po produktach spożywczych, kosmetykach, chemii gospodarczej, folie, zabawki (bez baterii), puszki metalowe, odzież, tekstylia,

  • pojemnik koloru brązowego przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Do pojemnika tego wrzucamy – odpady po owocach, warzywach, resztki ugotowanych warzyw, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, resztki jedzenia, fusy po kawie, herbacie, stary chleb, zwiędłe kwiaty, trawę, chwasty, liście, owoce spadłe z drzew,

  • pojemnik koloru czarnego przeznaczony na pozostałe – niesegregowane odpady zmieszane. Wrzucamy tutaj odpady, nie nadające się do recyklingu, takie których nie możemy wrzucić do pojemników na odpady segregowane.

 

Pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy ustalona została
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom i uzależniona jest ona od ilości osób korzystających z pojemnika. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości. Pojemniki i worki
w nieruchomościach jednorodzinnych powinny być usytuowane w taki sposób, aby podmiot odbierający odpady nie miał konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. W przypadku braku takiej możliwości – pojemniki i worki powinny być wystawione do odbioru przed wejście na nieruchomość.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.

Utrzymanie pojemników w należytym stanie porządkowym polega na:

- zapewnieniu odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełniania,

- instruowaniu użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemników,

- porządkowaniu miejsca wydzielonego pod lokalizację pojemników, w szczególności poprzez usuwanie na bieżąco odpadów zalegających wokół pojemników.

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym polega na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników.

Usługę taką można zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

 

We wszystkich aptekach znajdujących się na terenie miasta Strzegom znajdują się specjalne pojemniki z przeznaczeniem na przeterminowane leki.

Natomiast na terenie sklepów i marketów, prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego
i elektronicznego znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii i żarówek.

Opakowania po środkach chemicznych oraz środkach ochrony roślin możemy oddać do sklepu,
w którym dokonaliśmy ich zakupu.

Na terenie miasta Strzegom funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – który bezpłatnie przyjmuje wszelkie problemowe odpady, których nie można wrzucić do pojemników znajdujących się w gminie.

W nieruchomościach jednorodzinnych dopuszczona została zbiórka odpadów komunalnych w workach.

Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić u odbiorcy odpadów – Eneris Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław, tel. 77 466 15 14, kom. 884 201 912.

Druk wniosku o zawarcie umowy dzierżawy pojemnika - Pobierz >>