INFORMACJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenie w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości – właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zmiany te dotyczą m.in.

  1. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

  2. zmiany ilości powstających odpadów komunalnych,

  3. zmiana właścicieli nieruchomości,

  4. sprzedaż/zakup danej nieruchomości.

 

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy:

  1. złożyć deklarację „zerową” na dotychczasową nieruchomość w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,

  2. złożyć pierwszą deklarację na nową nieruchomość. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości.

 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych (F-6/WOK).

Oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (F-8/WOK)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie systemem Gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzegom firmy (Oświadczenie plik).