Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz Strzegomia zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Strzegomiu w dniu 13 marca 2019 r. uchwały Nr 9/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwały Nr 20/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzegom obowiązują od 1 kwietnia 2019r. i wynoszą:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
   
  • 18 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady komunale są zbierane
   i odbierane w sposób selektywny,
  • 36 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
   i odbierane w sposób selektywny.
    
 2. Dla nieruchomości niezamieszkałych,  jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
   
  • 21 zł za pojemnik o pojemności 60 l/ miesiąc,
  • 21 zł za pojemnik o pojemności 120 l /miesiąc,
  • 41 zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc,
  • 185 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc,
  • 1175 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc.
    
 3. Dla nieruchomości niezamieszkałych,  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
   
  • 41 zł za pojemnik o pojemności 60 l/ miesiąc,
  • 41 zł za pojemnik o pojemności 120 l/ miesiąc,
  • 81 zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc,
  • 370  zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc,
  • 2350 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc.
    
 4. Dla ogrodów działkowych jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny:
   
  • 20 zł za rok od jednego ogródka działkowego.
    
 5. Dla ogrodów działkowych jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
  i odbierane w sposób selektywny:
  • 40 zł za rok od jednego ogródka działkowego.
    
 6. Zwolnienie w części z opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne:
  • 15 % od obowiązującej miesięcznej opłaty za jedną rodzinę wielodzietną.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019r. należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Terminy płatności oraz nr kont nie uległy zmianie.

 

Co otrzymam w zamian za opłatę ?

 • Odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie,

 • Odbiór pozostałych niesegregowanych odpadów zmieszanych z pojemnika,

 • Pojemniki koloru brązowego do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych,

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i choinek,

 • Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,

 

Czego opłata nie obejmuje

 • Wyposażenia nieruchomości w pojemniki koloru żółtego do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych oraz koloru czarnego do zbiórki pozostałych odpadów niesegregowanych - zmieszanych,

 • Wymiany i naprawy tych pojemników,

 • Sprzątania miejsc ustawienia pojemników.

 

Czynności, których nie obejmuje oplata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie.