Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Strzegomia zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Strzegomiu w dniu 10 lutego 2021 r. uchwały nr 1/21  zmieniającą uchwałę Nr 84/20 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzegom obowiązują od dnia 1 kwietnia 2021r. i wynoszą:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 28zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady komunale są zbierane
  i odbierane w sposób selektywny,
 • Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84 zł,
  za jednego mieszkańca miesięcznie.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2021r. należy dokonać dopłaty wynikającej
z podwyższenia stawki od dnia 01 kwietnia 2021r.

Terminy płatności oraz nr kont  nie uległy zmianie.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. Zwolnienie właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi  3 zł miesięcznie.

Informujemy, że istnieje możliwość składania deklaracji przez platformę www.eurzad.strzegom.pl

Za pomocą tej platformy można przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wychodząc z domu. By móc korzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl trzeba posiadać profil zaufany, który jest darmowy i umożliwia elektroniczną komunikację z Urzędem, więcej informacji na www.eurzad.strzegom.pl.

Deklaracje i inne wymagane dokumenty można:

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Klienta, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom,
 2. złożyć w Wydziale Obsługi Klienta pok.15, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom,

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 styczna 2021 roku, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 11439 z późn. zm.), zawiadomienie stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zwolnienie w części z opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne:

 • 15 % od obowiązującej miesięcznej opłaty za jedną rodzinę wielodzietną.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( PRZEDSIĘBIORCY)

Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Strzegom odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie do 10 lutego nową deklarację. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Opłaty dla tych lokali (w miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych), wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady), w związku z tym należy do 10 lutego  2021 r. złożyć nowe deklaracje.

 

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE: Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych (np. spółdzielnie, domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz bloki wielolokalowe, w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe), pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych (w miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych), wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady), w związku z tym należy do 10 lutego 2020 r. złożyć nowe deklaracje.

Informujemy, że istnieje możliwość składania deklaracji przez platformę www.eurzad.strzegom.pl

Za pomocą tej platformy można przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wychodząc z domu. By móc korzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl trzeba posiadać profil zaufany, który jest darmowy i umożliwia elektroniczną komunikację z Urzędem, więcej informacji na www.eurzad.strzegom.pl.

Deklaracje i inne wymagane dokumenty można:

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Klienta, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom,
 2. złożyć w Wydziale Obsługi Klienta pok.15, ul. Rynek 38, 50-150 Strzegom.

 

Co otrzymam w zamian za opłatę ?

 • Odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie,

 • Odbiór pozostałych niesegregowanych odpadów zmieszanych z pojemnika,

 • Pojemniki koloru brązowego do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych,

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i choinek,

 • Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,

 

Czego opłata nie obejmuje

 • Wyposażenia nieruchomości w pojemniki koloru żółtego do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych oraz koloru czarnego do zbiórki pozostałych odpadów niesegregowanych - zmieszanych,

 • Wymiany i naprawy tych pojemników,

 • Sprzątania miejsc ustawienia pojemników.

 

Czynności, których nie obejmuje oplata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie.