Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 27/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na terenie gminy Strzegom wynoszą:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 32 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady komunale są zbierane
  i odbierane w sposób selektywny,
 • określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 96 zł, za jednego mieszkańca miesięcznie.

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

          a) 19,05 zł za pojemnik o pojemności 120 l /miesiąc,

          b) 38,10 zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc,

          c) 174,62 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc,

          d) 1111,25 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc.

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości :

          a) 57,15 zł za pojemnik o pojemności 120 l /miesiąc,

          b) 114,30 zł za pojemnik o pojemności 240 l/ miesiąc,

          c) 523,86 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/ miesiąc,

          d) 3333,75 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/ miesiąc.

 

Zniżki w opłatach:

Zniżka za kompostowanie bioodpadów

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymują zwolnienie z opłaty w wysokości 5 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Zniżka dla właściciela nieruchomości, członka rodziny wielodzietnej

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 15% od obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Częściowe zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną.

 

Aby otrzymać powyższe zniżki należy złożyć deklarację o wysokości opłaty wraz
z oświadczeniem, potwierdzającym kompostowanie bioodpadów oraz o przynależności do rodziny wielodzietnej.

 

Terminy płatności oraz nr kont nie uległy zmianie.

 

Informujemy, że istnieje możliwość składania deklaracji przez platformę www.eurzad.strzegom.pl

Za pomocą tej platformy można przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wychodząc z domu. By móc korzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl trzeba posiadać profil zaufany, który jest darmowy i umożliwia elektroniczną komunikację z Urzędem, więcej informacji na www.eurzad.strzegom.pl.

Deklaracje i inne wymagane dokumenty można:

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Klienta,
  Rynek 38, 50-150 Strzegom,
 2. złożyć w Wydziale Obsługi Klienta pok.15, Rynek 38, 50-150 Strzegom.

 Co otrzymamy w zamian za opłatę ?

 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie,
 • odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • pojemniki koloru brązowego do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i choinek,
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Czego opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki koloru żółtego do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych oraz koloru czarnego do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • wymiany i naprawy tych pojemników,
 • sprzątania miejsc ustawienia pojemników.

 

 

Czynności, których nie obejmuje oplata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie.