Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 (pdf)

 2. Uchwała nr XXIX/935/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2020 (pdf)

 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom

 1. Uchwała Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 76/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 paźdzernika 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 2. Uchwała Nr 21/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. 3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pdf)

 3. Uchwała Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (pdf)

 4. Uchwała Nr 9/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (pdf)

 5. Uchwała Nr 68/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (pdf)

 6. Uchwała Nr 67/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 września 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom (pdf)

 7. Uchwała Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (pdf)

 8. Uchwała Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom (pdf)

 9. Uchwała Nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 10. Uchwała Nr 85/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom (pdf)

 11. Uchwała Nr 77/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (pdf)

 12. Uchwała Nr 30/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf)

 13. Uchwała Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf)