Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 (pdf)

 Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom

 1. Uchwała nr 55/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 25/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom (pdf)

 2. Uchwała nr 44/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 25/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom (pdf)

 3. Uchwała Nr 25/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom (pdf)

 4. Uchwała Nr 26/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (pdf)

 5. Uchwała Nr 27/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (pdf)

 6. Uchwała Nr 28/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (pdf)

 7. Uchwała Nr 29/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pdf)

 8. Uchwała nr 43/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 9. Uchwała Nr 41/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (pdf)

 10. Uchwała Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 11. Uchwała Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (pdf)

 12. Uchwała Nr 77/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (pdf)

 13. Uchwała Nr 30/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf)

 14. Uchwała Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Fotopułapka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia z siedzibą przy Rynek 38, 58-150 Strzegom.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas, e - mail: iodo@amt24.biz, tel: 76 300 01 40
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania jakim jest monitorowanie utrzymania porządku i czystości w Gminie.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  - art. 6 ust.1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administatorowi.
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy ścigania).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.