INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH POZIOMÓW I OGRANICZEŃ MASY BIO

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. wynosi: 37%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018r. wynosi: 4%