INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – prowadzenie działalności w zakresie:

 • Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzegom wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Strzegomia.

 • Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Strzegomia.

 

EWIDENCJA FIRM

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzegom – (PDF)

 

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom – (Przejdź do rejestru)

 

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom – Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom.

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rada Miejska w Strzegomiu uchwałą nr 98-12 z dnia 4 grudnia 2012r. oraz uchwałą zmieniającą nr 30/13 z dnia 27 marca 2013r. określiła wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,

 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Wzór wniosku (F-5/WOK)

 

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie,
o którym mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Strzegomia może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Strzegomia wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji burmistrza.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie spełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa,
w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych
w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

 

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom.

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – od dnia 1 stycznia 2012r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Strzegomia. Wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawierać dane:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

(wzór wniosku F-2/WOK)

 

 1. załączniki do wniosku

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (F-4/WOK) ,

 • oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię
i nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

(F-3/WOK)

 

Miejsce złożenia dokumentów : Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, Wydział Obsługi Interesantów, pok. nr 15 (poniedziałek, środa, czwartek - godz. 8.00-1600, wtorek godz. – 8:00-17:30.

 

Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 50,00 zł.

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotycząca rozszerzenia działalności objętej wpisem (50% stawki określonej od wpisu) - 25,00 zł.

 

Termin załatwienia sprawy – dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w wymaganym terminie, – po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku, przedsiębiorca może rozpocząć działalność.

Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,

 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,

 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy Strzegom,

 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust.2 i art. 3c ust. 2 ustawy.

 

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Strzegomia, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.