ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  1. właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana,


  2. zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – strzegom@strzegom.pl, w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub w siedzibie prowadzącego PSZOK.