PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK znajduje się przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

Informacja o godzinach pracy PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Strzegom oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;

6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;

7) odpady zielone;

8) odpady ulegające biodegradacji;

9) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

10) papier, tektura;

11) metal;

12) tworzywa sztuczne;

13) szkło i opakowania ze szkła;

14) przeterminowane leki.

W PSZOK odpady komunalne – w ilości wyznaczonej limitami, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu korzystania z PSZOK – przyjmowane są nieodpłatnie.

PSZOK funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia,
o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania

PSZOK.

Ustalony został następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 1. właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie, po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

 2. zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – strzegom@strzegom.pl .,

w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub

w siedzibie prowadzącego PSZOK.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNAL]NYCH (PSZOK) PROWADZONEGO
PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O. (zwany dalej „Regulaminem) określa szczegółowe
zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej „PSZOK”) oraz jego
funkcjonowania.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, a Korzystający z PSZOK
zobowiązani są do jego bezwzględnego przestrzegania.

§ 2 Funkcjonowanie PSZOK
1. PSZOK znajduje się w lokalizacji: Aleja Wojska Polskiego 75, 58 – 150 Strzegom
2. PSZOK czynny jest we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach podanych na stronach
internetowych:

 • Urzędu Miasta i Gminy Strzegom,
 • Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu,
 • http://czysty.strzegom.pl/
3. Teren PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona osoba z obsługi PSZOK.
5. Odpady dostarczone z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Strzegom przyjmowane
są nieodpłatnie, pod warunkiem złożenia jednego z wymaganych oświadczeń (odpowiednio dla danego rodzaju
nieruchomości), których wzory stanowią załączniki nr 1a i 1b do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7
poniżej oraz zapisów § 4 ust. 6 i 7.
6. W przypadku upoważnienia innej osoby do przekazania odpadów do PSZOK, właściciel odpadów jest zobowiązany
do złożenia przekazania jej stosownego upoważnienia do takiej czynności. Wzory upoważnień (odpowiednio dla
danego rodzaju nieruchomości), stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu.
7. Osoba przekazująca odpady w imieniu osoby, w sytuacji o której mowa w ust. 7, jest także zobowiązana także złożyć
stosowne oświadczenie - w imieniu osoby (podmiotu) od której odpady są przekazywane.
8. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 3 Zasady odbioru odpadów

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Strzegom z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
2. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).
3. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje (frakcje) odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,( w tym także czasopisma, gazety i opakowania)
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
4) opakowania wielomateriałowe np. Tetra Pak;
5) opakowania z drewna i pozostałe elementy drewniane (drewno) nie zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi np. impregnatami,
6) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek;
10) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
14) oleje i tłuszcze jadalne,
15) odpadów z tekstyliów i odzieży;
16) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
17) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie,
w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej
(np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem,
że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają w
wyniku prowadzonej z działalności gospodarczej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-
architektonicznej.

4. PSZOK nie przyjmuje następującego rodzaju (frakcji) odpadów:
1) zmieszanych, niesegregowanych;
2) budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają w wyniku prowadzonej z
działalności gospodarczej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które
wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej;
3) opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony;
4) zawierających azbest, papę i smołę itp.;
5) od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
6) wełny mineralnej i styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków);
7) części samochodowych.
5. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów jeżeli na podstawie zweryfikowania danych przy przekazaniu odpadów wynika,
że:
1) odpady nie pochodzą z terenu Gminy Strzegom,
2) przekroczony został roczny limit masy i ilości odpadów przypadających na nieruchomość o których mowa w §5,
3) w przekazywanych odpadach znajdują się odpady rodzaju (frakcji), które nie podlegają przyjęciu na PSZOK.

§ 4 Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom

1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy (z nieruchomości zamieszkałych) oraz inne podmioty (z terenów
niezamieszkałych) zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
3. Oświadczanie o pochodzeniu odpadów zawiera co najmniej:

 • dane mieszkańca zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane mieszkańca transportującego odpady na zlecenie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono odpady, informację czy nieruchomość objęta jest wspólnym Zarządem.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych
odpadów.
5. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest przekazujący odpady.
6. Każdorazowo odpad przyjęty w PSZOK będzie zważony.
7. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. Spółdzielni, Wspólnoty
Mieszkaniowej) Zarządca/Zarząd zobowiązany jest do p przedstawienia oświadczenia Część A, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 7.
8. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, Zarząd/Zarządca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
Część B, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.
9. Osoba przekazująca na PSZOK odpady, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązana do okazania oświadczenia,
o którym mowa w tym ustępie.
10.Odpady powinny być przywiezione i zapakowane (opakowane) w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne
przeniesienie ich (przez przekazującego odpady) do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych -
znajdujących się na terenie PSZOK, bez konieczności użycia dodatkowego specjalistycznego sprzętu.
11.Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub
pomieszczeniach, w zależności od rodzaju (frakcji) odpadów zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK
i obowiązującym prawem.
12.Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy wypełnienia (przedłożenia)
wymaganych niniejszym Regulaminem oświadczeń przez przekazującego odpady.
13.W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę
wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją fotograficzną lub archiwizuje (zabepiecza) zapis z monitoringu.
14.Na terenie PSZOK osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
15.Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa;
 • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego
 • spożywania alkoholu i innych substancji (leków) mających wpływ na aktywność psychomotoryczną

§ 5 Odpłatność

1. PSZOK przyjmuje odpady o których mowa w § 3 ust. 3 nieodpłatnie, w ilości wyznaczonej limitami, o których mowa w niniejszym Regulaminie - w ramach uiszczonej przez mieszkańca (inny podmiot) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Gminy Strzegom, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 7), oddawane selektywnie - są przyjmowane
nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odprowadzanej do Gminy Strzegom w ilości nie przekraczającej 500 kg na rok na nieruchomość.
3. Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt.17) oddawane selektywnie są przyjmowane
nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odprowadzanej do Gminy Strzegom w ilości nie przekraczającej 2000 kg na rok na nieruchomość.
4. Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt. 16) są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej
przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Gminy Strzegom w ilości
nie przekraczającej 8 sztuk na rok na nieruchomość.
5. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni - maksymalna ilość oddanych odpadów komunalnych
do PSZOK nie może przekroczyć iloczynu masy/ilości podanej odpowiednio w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu
oraz liczby gospodarstw domowych podanych dla danej nieruchomości.
6. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich
nieprzeznaczonych, przekazujący odpady do PSZOK jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub ich
przepakowania. Odmowa wykonania powyższych czynności może skutkować odmową przyjęcia odpadów.
7. Spółka prowadząca PSZOK naliczy przekazującemu odpady kwotę należności za przekazywane odpady – w
przypadku:

 • przekazania do PSZOK odpadów z nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, której odpowiednio mieszkańcy lub podmiot/y nie złożyli do Gminy wymaganej deklaracji w naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami lub którzy wymaganej opłaty nie uiścili,
 • przekazania do PSZOK odpadów powyżej limitu dla danego rodzaju (frakcji), wskazanego w ust. 2 – 5 powyżej

8. Opłata za odpady, o której mowa w ust. 7 powyżej zostanie naliczona na podstawie Cennika wskazanego dla danego
rodzaju (frakcji) odpadów, obowiązującego dla PSZOK w dniu ich przekazania.

§ 6 Inne postanowienia

1. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej:

 • Urzędu Miasta i Gminy Strzegom,
 • Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu,
 • http://czysty.strzegom.pl/
 • Biuletynach Informacji Publicznej prowadzonych dla podmiotów wskazanych powyżej
2. Wszelkich informacji na temat udziela pracownik Biura Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu
pod numerem telefonu 74 855 10 51 .
3. Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania PSZOK można zgłaszać pod adresami e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl,
odpady@zuk.strzegom.pl,
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

>> Pobierz Regulamin w pliku PDF