PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK znajduje się przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

Informacja o godzinach pracy PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Strzegom oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje się w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;

6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;

7) odpady zielone;

8) odpady ulegające biodegradacji;

9) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

10) papier, tektura;

11) metal;

12) tworzywa sztuczne;

13) szkło i opakowania ze szkła;

14) przeterminowane leki.

W PSZOK odpady komunalne, dostarczone przez ich wytwórców – przyjmowane są nieodpłatnie.

PSZOK funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia,
o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania

PSZOK.

Ustalony został następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  1. właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie, po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

  2. zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – strzegom@strzegom.pl .,

w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub

w siedzibie prowadzącego PSZOK.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz

inne odpady pochodzące z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności

z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00 i w soboty od 7:00-14:00

( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Strzegom.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowanie tych odpadów.

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest;

b) szyby samochodowe;

c) szkło zbrojeniowe i hartowane;

d) zmieszane odpady komunalne;

e) części samochodowe;

f) zmieszane odpady budowlane.

8. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów

w przypadku:

a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów

aktualnie przyjmowanych;

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach;

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów zanieczyszczonych.

9. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.

III. Postanowienia końcowe:

Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pracownik Wydziału

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu nr tel. 74 8560 570.